Blog

KURZ TEOLÓGIA PRE MLADÝCH OPÄŤ OTVÁRA SVOJE BRÁNY AJ PRE PRVÁKOV

KURZ TEOLÓGIA PRE MLADÝCH OPÄŤ OTVÁRA SVOJE BRÁNY AJ PRE PRVÁKOV

Nestačia ti odpovede, ktoré ponúka katechizmus? Chceš sa naučiť niečo viac? A hlavne, chceš si prehĺbiť svoj vzťah s Bohom tým, že Ho viac spoznáš? Tak tu máme niečo pre teba.

Kurz Teológia pre mladých (TpM) je jediný svojho druhu na Slovensku a pozostáva z dvojročného cyklu. Približuje krásu Boha ako ju poodhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie. Kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.

Pre koho

Program je určený (duchom) mladým ľuďom od 18 do 34 rokov. Podmienkou je absolvo­vaná maturita. Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) anga­žujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede.

Čo získaš

Naším cieľom je predstaviť a voviesť účastníkov do krásy kresťanskej teológie, ktorá je úzko spojená s konkrétnym životom. Spoznajú nové horizonty, ktoré idú hlbšie ako to, na čo bežne narazia v homíliách alebo katechézach v strediskách a pastoračných centrách.

Obsah:

Prvý ročník

I. Víkend Fundamentálna Teológia (čo je teológia, magistérium, katechizmus

katolíckej cirkvi, tradícia… a základné pojmy filozofie) 

II. Víkend Trojica a Kristológia 

III. Víkend Antropológia (Protológia, Gratia, Eschatológia) 

Letná škola Sviatosti (iniciačné sviatosti) 

Druhý ročník

I. Víkend Ekleziológia (tajomstvo Cirkvi) 

II. Víkend Spiritualita (svedectvo Cirkvi) 

III. Víkend Morálna teológia (život Cirkvi) 

Letná škola Pastorálna teológia (nové výzvy, ako odovzdávať vieru) 

Lektori: Vladimír Peregrim SDB, Peter Ondrej SDB, Peter Štellmach SDB, Gabriela Baňasová FMA, Elena Holá FMA

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny lektorov podľa okol­ností.

Táto krása a komplexnosť teologickej reflexie, vychádzajú­cej zo života Cirkvi, sa dosahuje integráciou patristiky, biblických vied, liturgie, spirituality, umenia, modlitby a spoločenstva do jednotlivých tém. Každú tému poňali školitelia komplexne, ale vychádzajú zo života Cirkvi (kde skúsenosť stojí pred teóriou).

Okrem prednáškovej časti lektor kurzu vyberie vhod­né texty na čítanie. Zvyčajne to bude: jeden text z patristiky a jeden zo súčasnej teológie. Účastníci na základe nich napíšu esej/osobnú refle­xiu opierajúc sa o čítané texty.

Rozsah

Dvojročný cyklus stretnutí: jeden rok obsahuje 3 víken­dovky a „letnú školu“ (5 dní).

Prvý víkend sa uskutoční na jeseň, druhý v pôste, tretí okolo sviatku Zoslania sv. Ducha.

Termín

1. kurz: 6. – 8. 12. 2019

2. kurz: 6. – 8. 3. 2020

3. kurz: 29. – 31. 5. 2020

Letná škola sa uskutoční 2. – 6. 9. 2020

UBYTOVANIE

Víkendové kurzy aj letná škola budú prebiehať v Badíne.

Prihlasovanie

Do 12. októbra 2019 je potrebné poslať: životopis s fotkou a motivačný list na mail: elena@domka.sk

Po ukončení prihlasovania prebehne “výberové konanie”. Vybraným uchádzačom a uchádzačkám sa ohlásime s podrobnejšími informáciami.  

Cena

Výška účastníckeho poplatku za celý program Teológia pre mladých (1. aj 2. ročník spolu):

 cena za 1 víkendovkucena za 1 letnú školu
                  
ŠTUDENT 45€ 90€
PRACUJÚCI 65€ 140€

Poplatok zahŕňa ubytovanie a stravu (raňajky, obed, večera), malé občerstvenie, program, manuál pre účastníka, materiálne zabezpečenie a náklady spojené s prítomnosťou lektorov (ktorí prednášajú bez nároku na honorár).

Účastnícke poplatky nevykryjú všetky naše náklady, ktoré sú s kurzom spojené.  Ak sa rozhodnete zaplatiť vyššiu ako stanovenú sumu alebo aj plnú sumu, podporíte rozvoj tohto programu a ďalších vzdelávacích aktivít v saleziánskom prostredí.

Podrobnejšie informácie nájdeš aj TU.

Ak máš nejaké otázky píš na mail: elena@domka.sk