Vzdelávanie

Jednou z dôležitých priorít Domky je vzdelávanie dobrovoľníkov. Prebieha na troch úrovniach: strediskovej, celoslovenskej a medzinárodnej.
Vo viacerých strediskách prebieha Stredisková škola pre animátorov. Medzi spôsoby formácie dobrovoľníkov patria stretká (pravidelné stretnutia rovesníckych skupín) a tiež individuálne sprevádzanie animátora staršou a skúsenejšou osobou (saleziánom, animátorom, rodičom).
Významnou vzdelávacou aktivitou je pre dobrovoľníkov aj samotná animátorská činnosť, počas ktorej získavajú prax pre prácu s mládežou, organizačné schopnosti, tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a iné.

Škola pre animátorov

(ŠpA) je dlhodobým vzdelávacím podujatím Domky. Hlavným cieľom je príprava vedúcich mládežníckych skupín, podpora pri formácii animátorov, prehĺbenie a skvalitnenie ich animátorských zručností a tiež vytvorenie priestoru na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu.

Škola pre animátorov sa skladá zo 4 víkendových kurzov v priebehu dvoch rokov a je určená pre animátorov od 16 rokov. Obsahom je:

1. kurz: animátorstvo a preventívny systém
2. kurz: osobný prístup a sprevádzanie jednotlivca
3. kurz: odovzdávanie viery ako povolanie animátora
4. kurz: hodnota spoločenstva a práca s malou skupinou

Cesty zrenia

Cesty zrenia (CZ) je ďalším zo vzdelávacích podujatí, ktoré ponúka hlbšie ponorenie sa do sveta animátorstva. V duchu don Bosca ponúka základné princípy výchovy vo viere, postupy, ako nájsť odpoveď pre špecifickú situáciu konkrétnych mladých a rovnako aj konkrétne nápady pre prácu so skupinou. Je jedinečný tým, že ponúka metodiky pre jednotlivé vekové kategórie, zvlášť pre chlapcov a dievčatá.

Základný animátorský kurz

Pre mladých od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi, je vytvorený Základný animátorský kurz, ktorý rozvíja primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora. ZAK je 4-dňový intenzívny kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Spoluautormi sú lektor a metodik pre vzdelávanie Domky Andrej Skala, salezián pre pastoráciu mládeže Ján Holubčík, Zuzana Saloňová FMA a školiteľka Katarína Porubská. Akreditovanými školiteľkami sú Michaela Štubňová a Martina Škutová.

Ideou kurzu je téma horolezectva čomu autori prispôsobujú aj mnohé aktivity. Nechýba priestor pre vzájomné podelenie, prežitie silných duchovných momentov či zážitok spolupráce saleziánskej rodiny.

PRIHLASOVANIE NA ZAK 2023.

7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Vzdelávací program 7 návykov je vhodný pre všetkých od 21 rokov, ktorí majú líderské predpoklady a skúsenosti s vedením ľudí. Pre tých, ktorí majú chuť a motiváciu pracovať na sebe, zefektívniť svoje zvyklosti, ochotu konfrontovať sa a učiť sa nové veci. Pozostáva z troch víkendových na seba nadväzujúcich kurzov.

Viac informácií tu..

Teológia pre mladých

Vzdelávací program Teológia pre mladých kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom. Určený je mladým ľuďom prednostne vo veku 18 – 34 rokov. Pozostáva z dvojročného cyklu (6 víkendových kurzov a 2 letné školy).

V zahraničí

Na medzinárodnej úrovni sa animátori zúčastňujú táborov, školení a rôznych mládežníckych výmen v zahraničí. Tu získavajú nielen nové skúsenosti a jazykové zručnosti, ale vymieňajú si aj poznatky s dobrovoľníkmi z iných krajín. Niektoré kurzy sú zamerené na špecifické témy (intercultural learning, písanie projektov, tréning pre trénerov,…). Kurzy sa uskutočňujú najmä v spolupráci s organizáciou Don Bosco Youth-Net a tiež s inými inštitúciami.

Publikačná činnosť

Domka podporuje odbornú činnosť svojich členov. Za posledný rok pribudla do zoznamu odborných prác a publikácií, vypracovaných na jej pôde, okrem článku o rozvoji hodnotovej orientácie mládeže aj dizertačná práca na tému Aktuálny výchovný program v kontexte saleziánskej pedagogiky.