Vzdelávanie

Jednou z dôležitých priorít Domky je vzdelávanie dobrovoľníkov. Prebieha na troch úrovniach: strediskovej, celoslovenskej a medzinárodnej.
Vo viacerých strediskách prebieha Stredisková škola pre animátorov. Medzi spôsoby formácie dobrovoľníkov patria stretká (pravidelné stretnutia rovesníckych skupín) a tiež individuálne sprevádzanie animátora staršou a skúsenejšou osobou (saleziánom, animátorom, rodičom).
Významnou vzdelávacou aktivitou je pre dobrovoľníkov aj samotná animátorská činnosť, počas ktorej získavajú prax pre prácu s mládežou, organizačné schopnosti, tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a iné.

Škola pre animátorov

(ŠpA) je dlhodobým vzdelávacím podujatím Domky. Hlavným cieľom je príprava vedúcich mládežníckych skupín, podpora pri formácii animátorov, prehĺbenie a skvalitnenie ich animátorských zručností a tiež vytvorenie priestoru na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu.

Škola pre animátorov sa skladá zo 4 víkendových kurzov v priebehu dvoch rokov a je určená pre animátorov od 16 rokov. Obsahom je:

1. kurz: animátorstvo a preventívny systém
2. kurz: osobný prístup a sprevádzanie jednotlivca
3. kurz: odovzdávanie viery ako povolanie animátora
4. kurz: hodnota spoločenstva a práca s malou skupinou

Cesty zrenia

Cesty zrenia (CZ) je ďalším zo vzdelávacích podujatí, ktoré ponúka hlbšie ponorenie sa do sveta animátorstva. V duchu don Bosca ponúka základné princípy výchovy vo viere, postupy, ako nájsť odpoveď pre špecifickú situáciu konkrétnych mladých a rovnako aj konkrétne nápady pre prácu so skupinou. Je jedinečný tým, že ponúka metodiky pre jednotlivé vekové kategórie, zvlášť pre chlapcov a dievčatá.

Základný animátorský kurz

Pre mladých od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi, je vytvorený Základný animátorský kurz, ktorý rozvíja primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora. ZAK je 4-dňový intenzívny kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Spoluautormi sú lektor a metodik pre vzdelávanie Domky Andrej Skala, salezián pre pastoráciu mládeže Ján Holubčík, Zuzana Saloňová FMA a školiteľka Katarína Porubská.

Ideou kurzu je téma horolezectva čomu autori prispôsobujú aj mnohé aktivity. Nechýba priestor pre vzájomné podelenie, prežitie silných duchovných momentov či zážitok spolupráce saleziánskej rodiny.

7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Vzdelávací program 7 návykov je vhodný pre všetkých od 21 rokov, ktorí majú líderské predpoklady a skúsenosti s vedením ľudí. Pre tých, ktorí majú chuť a motiváciu pracovať na sebe, zefektívniť svoje zvyklosti, ochotu konfrontovať sa a učiť sa nové veci. Pozostáva z troch víkendových na seba nadväzujúcich kurzov.

Viac informácií tu..

Teológia pre mladých

Vzdelávací program Teológia pre mladých kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom. Určený je mladým ľuďom prednostne vo veku 18 – 34 rokov. Pozostáva z dvojročného cyklu (6 víkendových kurzov a 2 letné školy).

V zahraničí

Na medzinárodnej úrovni sa animátori zúčastňujú táborov, školení a rôznych mládežníckych výmen v zahraničí. Tu získavajú nielen nové skúsenosti a jazykové zručnosti, ale vymieňajú si aj poznatky s dobrovoľníkmi z iných krajín. Niektoré kurzy sú zamerené na špecifické témy (intercultural learning, písanie projektov, tréning pre trénerov,…). Kurzy sa uskutočňujú najmä v spolupráci s organizáciou Don Bosco Youth-Net a tiež s inými inštitúciami.

Publikačná činnosť

Domka podporuje odbornú činnosť svojich členov. Za posledný rok pribudla do zoznamu odborných prác a publikácií, vypracovaných na jej pôde, okrem článku o rozvoji hodnotovej orientácie mládeže aj dizertačná práca na tému Aktuálny výchovný program v kontexte saleziánskej pedagogiky.