ŠTRUKTÚRA

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom Domky. Tvoria ho zástupcovia stredísk a zasadá spravidla raz ročne. Volí členov predsedníctva, kontrolnej komisie a rozhoduje o dôležitých otázkach smerovania organizácie. V čase mimo zasadnutia Valného zhromaždenia je najvyšším orgánom Domky Predsedníctvo.

Stanislav Hurbanič, SDB

Stanislav Hurbanič, SDB

predseda Domky

predseda@domka.sk

Predsedníctvo

Je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Riadi sa uzneseniami Valného zhromaždenia.

Kontakt: predsednictvo@domka.sk

Členovia: Stanislav Jánoš, Terézia Liptáová, Katarína Holeková, Barbora Kubalová, Matej Uher, Juraj Chorvatovič

Mária Furmanová

Mária Furmanová

od apríla 2022

Tobiáš Budzák

Tobiáš Budzák

od apríla 2022

Adam Šarišský

Adam Šarišský

od apríla 2024

Daniela Sitárová

Daniela Sitárová

od apríla 2021

Martin Žarnovský

Martin Žarnovský

od apríla 2022

Juraj Chorvatovič

Juraj Chorvatovič

od apríla 2019

Sekretariát

Sekretariát pripravuje pre členov stredísk rôzne vzdelávacie, športové a iné celoslovenské podujatia. Sekretariát je výkonnou zložkou združenia na celoslovenskej úrovni. Zároveň je podporným prvkom pre fungovanie celého združenia ale aj jednotlivých stredísk na ekonomickej, administratívnej, marketingovej, vzdelávacej a legislatívnej úrovni.

Sekretariát

Sekretariát pripravuje pre členov stredísk rôzne vzdelávacie, športové a iné celoslovenské podujatia (CSP). Sekretariát je výkonnou zložkou združenia na celoslovenskej úrovni. Zároveň je podporným prvkom pre fungovanie celého združenia ale aj jednotlivých stredísk na ekonomickej, administratívnej, marketingovej, vzdelávacej a legislatívnej úrovni.

Kontakt: sekretariat@domka.sk

Členovia: Ján Holubčík SDB, Andrej Skala, Igor Slaninka, Igor Kalafut, Elena Karasová, Terézia Piknová

Terézia Piknová

Terézia Piknová

administratíva, PR

terezia@domka.sk

Martina Škutová

Martina Škutová

vzdelávanie, administratíva

martina.s@domka.sk

Igor Kalafut

Igor Kalafut

účtovníctvo

ucto@domka.sk

Mária Grebečiová

Mária Grebečiová

riaditeľka sekretariátu

riaditelka@domka.sk

Andrej Skala

Andrej Skala

kontakt pre otázky GDPR

andrej@domka.sk

KOMISIE

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia. Vykonáva kontrolu sekretariátu, projektu s právnou subjektivitou a stredísk združenia.

Kontakt: kk@domka.sk

Členovia: Pavol Makara – predseda, Lucia Blahúsová, Lucia Hallonová, Jakub Zeman, Mária Vavrová, Veronika Skupinová

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia. Vykonáva kontrolu sekretariátu, projektu s právnou subjektivitou a stredísk združenia.

Kontakt: kk@domka.sk

Členovia: Pavol Makara – predseda, Lucia Blahúsová, Lucia Hallonová, Jakub Zeman, Mária Vavrová, Veronika Skupinová

Zahraničná komisia:

Domka je členom medzinárodnej organizácie DBYN (Don Bosco Youth-Net). DBYN spája 15 európskych krajín, v ktorých sú taktiež aktívni saleziánski mladí. Jej cieľom a poslaním je spájať mladých, ktorí sa angažujú vo svojich strediskách prostredníctvom rôznych aktivít, počas ktorých majú možnosť spoznať nových ľudí, zažiť saleziánsku atmosféru a pri tom sa aj veľa naučiť. Ponúka letné výmeny animátorov, tréningové kurzy, medzinárodné stretnutia alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Hlavnou náplňou zahraničnej komisie je zhromažďovať všetky informácie o podujatiach, ktoré organizujú naši zahraniční partneri, rozhodnúť, do ktorých je vhodné sa zapojiť, propagovať ich a hľadať účastníkov. Tých potom na pobyt v zahraničí pripraviť a zabezpečiť, aby všetko prebehlo hladko. Ďalej je potrebné komunikovať s ostatnými partnerskými organizáciami či chodiť na valné zhromaždenia.

Zahraničná komisia:

Domka je členom medzinárodnej organizácie DBYN (Don Bosco Youth-Net). DBYN spája 15 európskych krajín, v ktorých sú taktiež aktívni saleziánski mladí. Jej cieľom a poslaním je spájať mladých, ktorí sa angažujú vo svojich strediskách prostredníctvom rôznych aktivít, počas ktorých majú možnosť spoznať nových ľudí, zažiť saleziánsku atmosféru a pri tom sa aj veľa naučiť. Ponúka letné výmeny animátorov, tréningové kurzy, medzinárodné stretnutia alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Hlavnou náplňou zahraničnej komisie je zhromažďovať všetky informácie o podujatiach, ktoré organizujú naši zahraniční partneri, rozhodnúť, do ktorých je vhodné sa zapojiť, propagovať ich a hľadať účastníkov. Tých potom na pobyt v zahraničí pripraviť a zabezpečiť, aby všetko prebehlo hladko. Ďalej je potrebné komunikovať s ostatnými partnerskými organizáciami či chodiť na valné zhromaždenia.

Vzdelávacia komisia:

DOMKA mladým vytvára priestor na osobnostný rast a angažovanie. K tomu ponúka podporu vo forme vzdelávacích podujatí. Stará sa o ne vzdelávacia komisia – premýšľa nad ich celkovým konceptom, hľadá nové témy a vhodných lektorov, sleduje spätné väzby a podľa nich ich prispôsobuje a vylepšuje. Úzko spolupracuje so saleziánskym pastoračným tímom, v ktorom spolu s ostatnými zložkami reaguje na nové trendy vo vzdelávaní a prispieva do spoločnej ponuky pre celú Saleziánsku rodinu.

Vzdelávacia komisia:

DOMKA mladým vytvára priestor na osobnostný rast a angažovanie. K tomu ponúka podporu vo forme vzdelávacích podujatí. Stará sa o ne vzdelávacia komisia – premýšľa nad ich celkovým konceptom, hľadá nové témy a vhodných lektorov, sleduje spätné väzby a podľa nich ich prispôsobuje a vylepšuje. Úzko spolupracuje so saleziánskym pastoračným tímom, v ktorom spolu s ostatnými zložkami reaguje na nové trendy vo vzdelávaní a prispieva do spoločnej ponuky pre celú Saleziánsku rodinu.

NON SDB komisia:

Z 29 stredísk, ktoré Domka má po celom Slovensku je 11 takých, kde nepôsobí komunita saleziánov. Preto vznikla komisia NON SDB, ktorá týmto strediskám venuje špeciálnu pozornosť.

NON SDB komisia:

Z 29 stredísk, ktoré Domka má po celom Slovensku je 11 takých, kde nepôsobí komunita saleziánov. Preto vznikla komisia NON SDB, ktorá týmto strediskám venuje špeciálnu pozornosť.

Spoločenská komisia:

Kontakt: spolocenskakomisia@domka.sk

Spoločenská komisia má za cieľ sledovať zmeny v legislatíve, v politike a inom spoločensko-kultúrnom dianí v krajine, ktoré môže ovplyvniť mládežnícke prostredie a občianske združenia. Cieľovou skupinou komisie sú mladí, ktorých sa snaží zaktivizovať k angažovanosti v spoločnosti.

Spoločenská komisia:

Spoločenská komisia má za cieľ sledovať zmeny v legislatíve, v politike a inom spoločensko-kultúrnom dianí v krajine, ktoré môže ovplyvniť mládežnícke prostredie a občianske združenia. Cieľovou skupinou komisie sú mladí, ktorých sa snaží zaktivizovať k angažovanosti v spoločnosti.

Komisia pre mládežnícku politiku:

Mládežnícka politika, ktorej sa venuje táto komisia je neoddeliteľnou súčasťou fungovania našej organizácie. Komisia má za cieľ sledovať neustále meniacu sa agendu, pripomienkovať tvoriace sa zákony a byť priamo pri dianí veci verejných. Rozdielom medzi touto komisiou a spoločenskou je cieľová skupina. Cieľovou skupinou tejto komisie sú inštitúcie, ktoré môžu ovplyvňovať legislatívu ale aj podmienky fungovania mládežníckych organizácii.

Komisia pre mládežnícku politiku:

Mládežnícka politika, ktorej sa venuje táto komisia je neoddeliteľnou súčasťou fungovania našej organizácie. Komisia má za cieľ sledovať neustále meniacu sa agendu, pripomienkovať tvoriace sa zákony a byť priamo pri dianí veci verejných. Rozdielom medzi touto komisiou a spoločenskou je cieľová skupina. Cieľovou skupinou tejto komisie sú inštitúcie, ktoré môžu ovplyvňovať legislatívu ale aj podmienky fungovania mládežníckych organizácii.