Tlačivo na darovanie 2 % pre Domka – sekretariát v roku 2024

Tlačivá potrebné pri vzdaní sa funkcie a menovaní nového predsedu strediska

Pri ukončení funkcie predsedu pred skončením funkčného obdobia potrebuje predseda podať Vyhlásenie o vzdaní sa mandátu.

Pre menovanie nového predsedu predsedníctvo Domky potrebuje podklady: podpísanú zápisnicu zo stretnutia strediskovej rady, Žiadosť o menovanie nového predsedu, Vyjadrenie miestnej zložky saleziánskej rodiny.

Tlačivá potrebné pri organizovaní letných táborov v Domke

Na všetkých našich táboroch a letných aktivitách vyžadujeme od rodičov/dospelých účastníkov vyplnené tlačivo Potvrdenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave.
Predseda strediska môže na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva žiadať od rodičov aj Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.  

Zdravotnícky denník pre zdravotníka na tábory.

Potvrdenie o účasti a zaplatení – podujatie organizované strediskom Domky.