NAŠE STREDISKÁ

V strediskách

Základnými organizačnými jednotkami Domky sú strediská, ktoré pôsobia po celom Slovensku. Jednotlivé strediská sa v mestách a obciach zapájajú do spoločenského, kultúrneho či športového diania. Ich prioritnou činnosťou je pravidelná, dlhodobá a systematická práca s mládežou prostredníctvom stretiek a krúžkov.

Stretká

Stretká, čiže skupinové stretnutia detí a mladých, tvoria východiskovú činnosť organizácie. Vďaka dlhodobému a systematickému pôsobeniu na členov stretiek prostredníctvom hier a katechéz, prinášajú výborné výsledky v preventívnej výchove. Prostredníctvom nich sa deti a mladí učia komunikovať, žiť v spoločenstve, objavovať svoje talenty a zručnosti.

Mladí sa stretávajú zvyčajne raz za týždeň v malých 5 – 15-členných skupinkách. Stretnutia sa uskutočňujú pod vedením animátorov (mladých dobrovoľníkov), ktorí ich pripravujú s ohľadom na vek a celkovú zrelosť svojich zverencov

Krúžky

Krúžky patria do pravidelnej činnosti Domky. I keď ich široká paleta sa v jednotlivých strediskách mení, dajú sa rozdeliť do dvoch základných skupín, podľa svojho športového alebo umeleckého charakteru.

Športové krúžky sú okrem špecifických zručností zamerané na rozvoj telesnej zdatnosti, osobnostný rast a rozvoj schopnosti tímovej spolupráce. V našich strediskách pravidelne fungujú najmä tieto: futbalový, hokejbalový, lezecký, floorbalový, volejbalový, hokejový, cyklistický…

Umelecké, technické a iné záujmové krúžky pomáhajú rozvíjať talent a individuálnu zručnosť v rôznych oblastiach. V strediskách sa rozvíjajú najmä spevácky zbor, orchester, šikovné ruky, tanečný krúžok, divadelný, mediálny, gitarový, miništrantský, a ďalšie.

Tábory neodmysliteľne patria do činnosti Domky. Počas školského roka strediská zvyčajne organizujú jarné prímestské tábory, v období letných prázdnin sa realizujú najmä pobytové, stanové a letné prímestské tábory.

Domka tiež každoročne organizuje tábor pre mladých nádejných umelcov s názvom Saleziánsky pléner a tábor Tymián pre miništrantov.

Letné tábory

Letné tábory sa považujú za vyvrcholenie celoročnej práce saleziánov a animátorov v strediskách a patria k najobľúbenejším akciám Domky. Pobytové tábory organizuje Domka pre deti i pre mladých. Účastníci v nich prežívajú týždeň plný hier a aktivít, vytvárajú si pozitívny vzťah k prírode, získavajú nové zručnosti, rozvíjajú staré a nadobúdajú nové priateľstvá. Po skončení letných táborov sa deti, ktoré sa predtým s Domkou nestretli, často zapájajú i do jej ďalších aktivít.

Prímestské tábory

Prímestské tábory sa stali osvedčeným spôsobom ako osloviť deti, ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť táborov mimo bydliska. Konajú sa priamo v sídle mládežníckeho strediska alebo v školských areáloch, kde je ponúknutý široký výber organizovaných aktivít pozostávajúci najmä z hier, turnajov, či tvorivých dielní.

Mládežnícke tábory

Sú určené mladým ľuďom – animátorom v stredisku, vo veku od 15 do 19 rokov. Cieľom týchto táborov je, aby si mladí, prostredníctvom silných zážitkov, uvedomili zodpovednosť za svoj život a naučili sa prevziať zodpovednosť za životy iných. Hoci nie všetky tábory pre mladých vychádzajú zo sily zážitku, v priebehu posledných desiatich rokoch nabrali, najmä vo väčších strediskách, na popularite.

Rodinný tábor

Domka každoročne organizuje rodinné tábory zamerané na upevňovanie vzťahov v rodinách. Taktiež výrazne pomáhajú budovaniu spoločenstva rodín. Program je venovaný predovšetkým manželom a rodičom. Počas neho poväčšine zodpovednosť za deti preberajú animátori. Program zvyknú pripravovať saleziáni v spolupráci s animátormi alebo rodičmi.

Domka je organizácia založená na kresťanských princípoch, preto zdôrazňuje potrebu mladých duchovne rásť. Duchovné aktivity slúžia mladým na spoznávanie seba, svojho vnútra, problémov, ktorým čelia a nachádzania ich riešení. Pomáhajú mladým odpovedať na základné otázky viery a prehlbovať osobný vzťah s Bohom.

Duchovné obnovy a duchovné cvičenia

Duchovné obnovy sú duchovné aktivity konajúce sa spravidla raz za mesiac v rozsahu troch hodín až dvoch dní. Ich vyvrcholením sú duchovné cvičenia – viacdňové intenzívne sústredenie zamerané na spoznávanie seba a vzťahu s Bohom organizované raz ročne.

Sväté omše

Súčasťou každej akcie organizovanej Domkou sú sväté omše, na ktorých mladí utužujú spoločenstvo nielen medzi sebou, ale aj s Bohom. Omše sú taktiež  prispôsobené „jazyku mladých“, a to najmä vďaka mládežníckym speváckym zborom, ktoré vznikajú takmer v každom stredisku. Členovia zborov sa stretávajú, aby hudbou a spevom prispeli k oslave Boha, najmä počas svätých omší.

Medzi ďalšie duchovné aktivity patria pravidelné adorácie, mládežnícke sv. omše, spoločné modlenie sa ruženca a ďalšie. Mladí ľudia sa môžu o svojich problémoch a veciach, ktoré prežívajú, porozprávať v individuálnom rozhovore so staršími animátormi, saleziánmi, či rodičmi. Duchovné sprevádzanie tak tiež patrí k ponukám, ktoré si mladí žiadajú a sú zaň vďační.

Výlety

Hoci sa činnosť Domky sústredí najmä na dianie v strediskách, časté sú aj jednodňové a viacdňové výlety mimo mládežníckeho strediska. Tie sa konajú za účelom športu, kultúry, alebo strávenia spoločného času v prírode, pričom hlavnými cieľmi sú najmä utužovanie vzájomných vzťahov a priateľstiev a prežitie nových zážitkov.

Besedy

Domka podporuje tiež osvetu v rôznych odvetviach spoločenského života, a to prostredníctvom moderovaných besied s významnými a zaujímavými osobnosťami (nielen) verejného života. Besedy zväčša nemajú periodicitu, výnimku tvoria diskusné stretnutia napríklad v Banskej Bystrici s názvom Otvárač alebo multižánrové kultúrne večeri v Bratislave na Mamateyovej ulici s názvom Stage.

Divadlá a koncerty

Divadlo zastáva v strediskách Domky dôležité miesto. Mladí nádejní herci rozvíjajú svoje talenty v divadelných hrách, ktoré často prezentujú aj v okolitých strediskách, či farnostiach. Taktiež vznikajú akadémie pri príležitostí rôznych sviatkov, najčastejšie ako oslava sviatku dona Bosca koncom januára. Vo vianočnom období sa často konajú trojkráľovské koncerty.