Poslaním Domky je sprevádzanie mladých ľudí. Základom našej činnosti a komunikácie je preventívny výchovný systém dona Bosca s viac ako 150-ročnou tradíciou. Prostredníctvom neho ukazujeme mladým, ako radostne prežívať každodenný život. Pomocou aktivít sa snažíme u detí a mladých predchádzať nežiaducim javom, nie dodatočne liečiť ich následky. Hlavnými princípmi preventívneho výchovného systému sú rozum, náboženstvo a láskavosť.

Dbáme o to, aby v našich dielach nedochádzalo k žiadnemu typu nevhodného správania.

V našich dielach v oblasti ochrany detí a zraniteľných osôb sa riadime Etickým kódexom.

V roku 2021 sme vyškolili prvých saleziánskych preventistov – zodpovedných odborných dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní sa s mladými a animátormi rozprávať na citlivé témy súvisiace s ochranou detí a zraniteľných osôb.  Vedú pravidelné vzdelávanie v oblasti ochrany detí, koordinujú preventívne aktivity a sú poradcami v postupoch v oblasti ochrany detí.

V školskom roku 2021/2022 prechádzajú všetky domkárske strediská školeniami v téme ochrany detí a mladých. Postupy pre predsedov a predsedníčky pre organizovanie vzdelávania nájdete na stránke: salezianimladym.sk.

Pre našich dobrovoľníkov sme pripravili „Príručku saleziánskeho dobrovoľníka“

Žiadané správanie

Základom pre naše rozhodnutia a správanie je v prvom rade zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa

(Dohovor o právach dieťaťa, Všeobecný komentár č. 14, čl. 3 ods. 1). Konkrétne postupy, opatrenia a

odporúčania sú opísané v Usmernení ku Kódexu.

1. Podľa princípov saleziánskeho preventívneho systému vytvárame výchovné rodinné

prostredie založené na prijatí, rešpekte a úcte voči individualite každého dieťaťa.

2. Podporujeme medzi deťmi kultúru postavenú na dôvere, ktorá umožňuje pýtať sa otázky a

vyjadrovať akékoľvek potreby, obavy a neistoty.

3. Svojím správaním deťom ponúkame dobrý príklad.

4. Dodržiavame zákony a predpisy štátu a nariadenia a usmernenia Cirkvi.

5. Pri práci s deťmi sme viditeľní a transparentní.

6. Spolupracujeme s rodičmi a zákonnými zástupcami detí, informujeme ich a získavame ich

súhlas pre prácu s deťmi.

7. Nevhodné správanie nenechávame nepovšimnuté, zabraňujeme zneužívaniu aj potenciálne

ohrozujúcemu správaniu iných osôb voči deťom a informujeme o ňom zodpovedných

predstavených a príslušné orgány.

8. Priebežne sa vzdelávame, aby sme lepšie poznali a uplatňovali saleziánsky preventívny

systém a súčasné poznanie využiteľné pri práci s deťmi.

Neprípustné správanie

Nasledovné správanie považujeme za neprípustné:

1. Akékoľvek týranie a zneužívanie dieťaťa, vrátane fyzického trestania

2. Vystavovanie dieťaťa riziku (navodenie situácie bez primeraných bezpečnostných opatrení)

3. Komunikovanie s dieťaťom alebo správanie sa voči nemu ofenzívnym, vývojovo

neprimeraným, alebo sexuálne provokatívnym spôsobom

4. Vytváranie exkluzívneho vzťahu s jedným dieťaťom na úkor vzťahov s ostatnými

5. Znevýhodňovanie alebo utláčanie dieťaťa alebo skupiny detí

6. Prejavovanie sympatií alebo podporovanie (slovne, správaním alebo iným spôsobom)

skupiny, hnutia alebo ideológie, ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú

nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb

7. Prehliadanie alebo nereagovanie na neprijateľné správanie dieťaťa alebo iného prítomného

dospelého

8. Vyžadovanie, aby dieťa zachovávalo tajomstvo o porušovaní jeho práv alebo práv iných detí

Čo robiť, ak ste sa v Domke stretli s prípadom narušenia bezpečia dieťaťa?

Ak ste boli svedkom nevhodného správania alebo máte podozrenie o fyzickom, psychickom alebo sexuálnom zneužívaní dieťaťa zo strany dobrovoľníka alebo zamestnanca Domky, informujte nás o tom na emaile ochranadeti@domka.sk . Ďalšie podporné kontakty, ktoré vám môžu pomôcť nájdete v plagáte „Kontakty pomoci.”

Kontakty pomoci