CHARAKTERISTIKA DOMKY

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku.

28 strediskách na celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.

Je súčasťou celosvetového Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, členom Rady mládeže Slovenska, viacerých regionálnych rád mládeže a tiež európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net (DBYN).

POSLANIE A VÍZIA

Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára v spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánov don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Vedie ich k tomu, aby angažovanosť považovali za súčasť svojho životného štýlu. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

Základom našej činnosti a komunikácie je preventívny výchovný systém dona Bosca s viac ako 150-ročnou tradíciou. Prostredníctvom neho ukazujeme mladým, ako radostne prežívať každodenný život. Pomocou aktivít sa snažíme u detí a mladých prechádzať nežiaducim javom, nie dodatočne liečiť ich následky. Hlavnými princípmi preventívneho výchovného systému sú rozum, náboženstvo a láskavosť.

Záleží nám na integrálnom raste mladých ľudí. Snažíme sa podporiť ich rozvoj v duchovnej, duševnej, fyzickej i sociálnej oblasti. Každú z nich charakterizuje jeden zo symbolov. Škola – ako rozvoj duševnej a intelektuálnej stránky, ihrisko – je miesto, kde sa mladí hrajú a rozvíjajú z fyzickej oblasti. Kaplnka – dbáme na ich duchovný rozvoj a dom – pripomínajúci rodinu, pohodu a prijatie symbolizuje sociálny rozvoj.

Naše aktivity sú určené najmä deťom a mladým vo veku 6 – 30 rokov. Prioritnú pozornosť venujeme mladým vo veku 14 – 25 rokov. Zameriavame sa však aj na „dospelých domkárov“ a mladé rodiny, spolu s ktorými vytvárame viacgeneračnú výchovnú komunitu. Tiež pomáhame sociálne slabším a znevýhodneným začleniť sa do života spoločnosti.

Najintenzívnejšie spolupracujeme s rehoľou Saleziánov don Bosca (SDB). Úzko tiež spolupracujeme s rehoľou sestier saleziánok (FMA), s organizáciou Laura, združenie mladých, so Združením saleziánov spolupracovníkov (ASC), s misijným združením Savio a tiež so Združením Exallievov a priateľov dona Bosca. Zapájame sa do projektov, ktoré organizuje Rada mládeže pri KBS. Sme členmi Rady mládeže Slovenska (RMS) a vrámci Európy sme súčasťou organizácie Don Bosco Youth Net (DBYN).

STRATEGICKÝ PLÁN

Ciele strategického plánu na roky 2017 – 2022:

 • Flexibilnejšie vzdelávanie animátorov a podpora dobrovoľníctva
  Agenda Komisie pre vzdelávanie a Zahraničnej komisie
 • Spoločenská angažovanosť: rozvoj spoluúčasti mladých
  Agenda Komisie pre spoločenskú angažovanosť a Zahraničnej komisie
 • Lepší servis a podpora strediskám bez prítomnosti saleziánov
  Agenda Skupiny/komisie stredísk bez prítomnosti saleziánov
 • Zapojenie, sieťovanie a využitie skúseností a schopností predošlých generácií dobrovoľníkov a odchovancov
  Agenda všetkých komisií, túto oblasť zvlášť sleduje sekretariát
 • Organizačná stabilita
  Agenda sekretariátu

Celý strategický plán si môžte prečítať tu