Blog

Usmernenia pre činnosť v strediskách DOMKY

Usmernenia pre činnosť v strediskách DOMKY

Aktualizácia k 02. 10. 2020

Hlavné kritérium nie je semafor príslušného regiónu ale školy, CVČ, zariadenia alebo inštitúcie, ktoré navštevuje náš člen.

Dodržiavame najmä tieto hygienické usmernenia:

 • prekrytie úst a nosa rúškom/šálom vnútri aj vonku,
 • zvýšená dezinfekcia/umývanie rúk, zabezpečenie dezinfekcie pri vstupe do budov, po každom stretnutí vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • obmedzenie fyzických kontaktov (nepodávame si ruky, neobjímame sa),
 • nekonzumujeme spoločné občerstvenie (napr. chipsy z jedného sáčku),
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • pri príchode a odchode z našich priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich v oratku/stretku/krúžku …,
 • v prípade zhoršenia  zdravotného stavu počas návštevy strediska/na podujatí Domky, je nutné toto oznámiť animátorovi/vedúcemu a následne, ak ide o dieťa, zodpovedný animátor ihneď kontaktuje rodičov a zabezpečí jeho odchod domov,
 • pri nedodržaní pravidiel a viditeľne zhoršenom zdravotnom stave účastníka (kašeľ, zvýšená teplota, malátnosť) má organizátor právo účastníka na podujatie nevpustiť.
 1. Stretká a krúžky

Koordinácia podľa COVID-semaforu:

Na stretku sa môžu zúčastniť iba deti a mladí, ktorí sú zároveň pravidelnými návštevníkmi školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá nie je v červenej zóne. Ak máme na stretku takéhoto člena/členov, činnosť stretka prerušíme. Toto obmedzenie vychádza z Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021  a z Pokynov pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19. Pre 1. stupeň ZŠ je nosenie rúšok na stretku dobrovoľné, pre ostatných je povinné.

Jednotlivé skupiny medzi sebou nemiešame. Odporúčame účasť iba na jednom stretku. Neodporúčame účasť detí na ďalších stretnutiach skupín (ako sú krúžky, a pod.).

 1. Oratko a mládežnícke stredisko 

Do oratka a mládežníckeho strediska môžu prísť iba deti a mladí, ktorí sú zároveň pravidelnými návštevníkmi školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá nie je v červenej zóne. Ako pri hromadnom podujatí, by malo byť jasné, koľko detí a mladých je v danom čase v oratku, t.j. máme kontrolovaný vstup a výstup (sledujeme obmedzený počet účastníkov – máme menný zoznam účastníkov oratka v danom dni). Nosenie rúšok je povinné aj v exteriéri. 

Oratko je otvorené pre deti a mladých, ktorí majú v ten deň stretko/krúžky a čakajú naň v priestoroch oratka, pričom počet neprekročí 50 vrátane animátorov.

 1. Športové aktivity

Športová činnosť je povolená iba v exteriéri, za splnenia nasledovných podmienok:
– dôsledná dezinfekcia športových potrieb a striedačiek po každej skupine,
– 2-metrový odstup od iných ľudí (zachovať aj pri odchode z ihriska).

 1. Víkendovky pre animátorov/dobrovoľníkov na lokálnej úrovni:

Posudzovanie účasti člena na víkendovke sa odvíja od toho, či daný člen je zároveň pravidelným návštevníkom školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá je v červenej alebo oranžovej zóne. Takýto člen sa víkendovky nemôže zúčastniť. Toto obmedzenie vychádza z Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Animátorské/iné naše vzdelávacie podujatia môže organizovať stredisko bez nocovania za prísnych hygienických opatrení a dbá na ich dodržiavanie.

 1. Celoslovenské podujatia

Celoslovenské vzdelávacie podujatia budeme organizovať v prípade, ak zabezpečíme ubytovanie pre účastníkov v izbách po jednom.
Budeme vás informovať o ich realizácií týždeň pred podujatím. Týchto účastníkov prosíme, aby 14 dní pred akciou neboli účastníkmi na iných hromadných podujatiach a aj takýmto zodpovedným správaním prispeli k zdraviu ostatných účastníkov.

Celoslovenské športové podujatia ako sú KAMA a iné turnaje, neorganizujeme.

 1. Ostatné

 Pri organizovaní stretiek a podujatí je naďalej potrebné sledovať a riadiť sa podľa odporúčania Úradu verejného zdravotníctva pre jednotlivé okresy a regióny.

Vzdelávacie podujatia pre animátorov, ako aj motivačno-formačné stretnutia nech sa organizujú v súlade s platnými bezpečnostnými podmienkami a nech je ich účelom najmä príprava a podpora dobrovoľníkov pre ich službu deťom a rodinám.