How Can We Help?

< All Topics
Print

Registrácia členov (hromadná a individuálna registrácia, odoslanie a zlúčenie registrácií)

POZNÁMKA: V Domke sa registrujú členovia na strediská, nie na základné kolektívy.

Vytvorenie registrácie

 Registrácia sa dá vytvoriť v záložke Registrácie v jednotke určenej na registráciu členov, alebo  registrovaním konkrétnych ľudí zo záložky Ľudia. Vyberte si jeden z týchto postupov

Hromadná registrácia členov

Prejdite do jednotky, v ktorej chcete registrovať členov. Kliknite na záložku Registrácie a vytvorte novú  registráciu tlačidlom ⊕.

Vypíšte názov registrácie a vyberte obdobie redistrácie.

Vylistuje sa zoznam všetkých členov danej jednotky a jej podriadených jednotiek, ktorých môžete  registrovať.

V zobrazenom zozname môžete odškrtnúť ľudí, ktorí registrovaný byť nemajú.  

Registrovať je možné iba tie osoby, ktoré sú členmi danej jednotky (a jej podjednotiek) a majú vyplnené  všetky povinné údaje a údaje potrebné pre registráciu (adresu trvalého bydliska), a v danom období  ešte neboli registrovaní ako Členovia organizácie. 

V prípade, ak niektorý člen nemá vyplnené všetky povinné údaje, zobrazí sa chybová hláška  o chýbajúcich údajoch. Tieto údaje je nutné v profile osoby doplniť, inak nie je možné takúto osobu  zaregistrovať.

Ak máte správne vyplnené všetký udaje osôb, ktoré chcete zaregistrovať, prescrollujte sa dole a kliknite na Pokračovať.

Individuálna registrácia členov

Prejdite do jednotky, ktorej členov chcete zaregistrovať. 

Registrovať je možné iba tie osoby, ktoré sú členmi danej jednotky (a jej podjednotiek) a majú vyplnené  všetky povinné údaje a údaje potrebné pre registráciu (adresu trvalého bydliska), a v danom období  ešte neboli registrovaní ako Členovia organizácie.

V záložke Ľudia označte v zozname osoby, ktoré si prajete registrovať. Kliknite na hromadnú akciu  a zvoľte možnosť Registrovať.

Ak registrujete len jednu osobu, môžete tak urobiť cez tri bodky v riadku danej osoby (individuálna  akcia), kde stlačíte Registrovať.

V prípade, ak niektorý člen nemá vyplnené všetky povinné údaje, zobrazí sa chybová hláška  o chýbajúcich údajoch. Tieto údaje je nutné v profile osoby doplniť, inak nie je možné takúto osobu  zaregistrovať.

Kliknite na Pokračovať.

Odoslanie registrácie

Po kliknutí na Pokračovať nastavte Názov, Typ a Obdobie registrácie. Skontrolujte všetky údaje registrácie, či sú správne vyplnené. V prípade, že je na výber viacero typov členstva, tieto je možné  individuálne priradiť k jednotlivým členom. Kliknite na Odoslať.

Do schválenia resp. zamietnutia registrácie je táto v stave Odoslaná. Pred schválením resp. zamietnutím registrácie je možné registráciu kedykoľvek Upraviť prípadne Zrušiť.

Odoslanú registráciu je možné podľa podľa pridelených práv Zrušiť, Upraviť, Vytlačiť alebo pridať  / odobrať ďalších ľudí.

UPOZORNENIE: Nových ľudí treba pridávať do novej registrácie.

Zlúčenie registrácií

Otvorené registrácie je možné aj Zlúčiť do jednej, ak sú v tom istom Období.

Kliknutím na tri bodky vedľa označenia Odoslaná ju môžete Schváliť alebo Zamietnuť.

POZNÁMKA: Registrácie schvaľuje Sekretariát.

Zamietnutú registráciu môžete Vytlačiť a kliknutím na tri bodky ju znova Otvoriť, čím sa dostane opäť  do stavu Odoslaná.

Registráciu v stave Odoslaná je možné opäť Schváliť a Zamietnuť. Schválenú registráciu je možné  Vytlačiť a znovu Otvoriť.  

Zoznam všetkých vytvorených registrácií jednotiek je možné zobraziť v záložke Registrácie pri danej  jednotke alebo jej nadradených jednotkách. Detail registrácie sa zobrazí po kliknutí na danú registráciu a je možné ju vytlačiť.

Table of Contents