Strategický plán

Poslanie Domky
Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára v spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánov don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

 

K naplneniu poslania organizácie pomáha vypracovaný strategický plán na roky 2017 - 2022 so stanovenými cieľmi vo viacerých oblastiach:

 

Flexibilnejšie vzdelávanie animátorov a podpora dobrovoľníctva
Agenda Komisie pre vzdelávanie a Zahraničnej komisie
 

Spoločenská angažovanosť: rozvoj spoluúčasti mladých
Agenda Komisie pre spoločenskú angažovanosť a Zahraničnej komisie
 
Lepší servis a podpora strediskám bez prítomnosti saleziánov
Agenda Skupiny/komisie stredísk bez prítomnosti saleziánov

Zapojenie, sieťovanie a využitie skúseností a schopností predošlých generácií dobrovoľníkov a odchovancov
Agenda všetkých komisií, túto oblasť zvlášť sleduje sekretariát
 
Organizačná stabilita
Agenda sekretariátu
 
 

 

Strategickými cieľmi a činnosťou, ktorá ich napĺňa sa usilujeme zároveň dosahovať ciele stanovené v Stratégii SR pre mládež na roky 2014-2020. Ide o tieto ciele:

 
 V rámci témy Participácia: 
Slovo mladým - Zabezpečiť participáciu mladých ľudí prostredníctvom informácií a konzultácií v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú.
 
 V rámci témy Dobrovoľníctvo:
Mladí v dobrovoľníctve - Zapojiť do dobrovoľníctva čo najviac mladých ľudí z rozličných skupín prostredníctvom vytvárania rôznorodých dobrovoľníckych príležitostí, reagujúcich na aktuálne potreby mladých ľudí a trendy v dobrovoľníctve a zabezpečiť udržateľnosť mladých ľudí v dobrovoľníctve.
 
 V rámci témy Mládež a svet:
Uznávanie prínosu mobility - Podporiť a uznať prínos mobility mládeže a pracovníkov s mládežou a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s cieľom podporovať prenos know-how z iných krajín, zvýšenie kvality práce s mládežou, uvedomovania si prepojenosti medzi miestnym konaním a jeho globálnym dopadom. 
 
 V rámci témy Sociálne začlenenie:
Prevencia - Zadefinovať obsah a rozsah opatrení, nástrojov a služieb zameraných na odstránenie a predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia mládeže.
 
 V rámci témy Práca s mládežou:
Spoločenský dopad - Podporovať spoluprácu rôznych inštitúcií a subjektov, ktoré pôsobia v oblasti práce s mládežou s dôrazom na zapojenie samosprávy, za účelom zabezpečenia širšieho spoločenského dopadu práce s mládežou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco