Blog

KURZ: TEOLÓGIA PRE MLADÝCH

KURZ: TEOLÓGIA PRE MLADÝCH

Nestačia ti odpovede na otázky z katechizmu, ktoré si sa naučil pri príprave na prvé sväté prijímanie či birmovku? Zdá sa ti, že spoznávať, ako to je s Bohom by mohlo byť vzrušujúce dobrodružstvo?

Tušíš, že kresťanstvo ti môže ponúknuť oveľa viac, než len zjednodušujúce návody na „dobré správanie“?

Škola teológie pre mladých je jediný program svojho druhu na Slovensku. V dvoj­ročnom cykle víkendových stretnutí a „letných škôl“ priblíži krásu Boha, ako ju po­odhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie. Kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.

Pre koho

Program je určený (duchom) mladým ľuďom od 18 do 35 rokov. Podmienkou je absolvo­vaná maturita. Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) anga­žujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede.

Čo získaš

Naším cieľom je predstaviť a voviesť účastníkov do krásy kresťanskej teológie, ktorá je úzko spojená s konkrétnym životom. Spoznajú nové horizonty, ktoré idú hlbšie ako to, na čo bežne narazia v homíliách alebo katechézach v strediskách a pastoračných centrách.

Náplň a lektori

Prvý ročník

Ú I. Víkend Fundamentálna Teológia (čo je teológia, magistérium, katechizmus

katolíckej cirkvi, tradícia… a základné pojmy filozofie) Lektor: Pavol Grach SDB

Ú II. Víkend Trojica a Kristológia Lektor: Vladimír Peregrim SDB

Ú III. Víkend Antropológia (Protológia, Gratia, Eschatológia) Lektor: Vladimír Peregrim SDB

Ú Letná škola Sviatosti (iniciačné sviatosti) Lektor: Peter Ondrej SDB/ Peter Štellmach SDB

Druhý ročník

Ú I. Víkend Ekleziológia (tajomstvo Cirkvi) Lektor: Peter Ondrej SDB

Ú II. Víkend Spiritualita (svedectvo Cirkvi) Lektor: 

Ú III. Víkend Morálna teológia (život Cirkvi) Lektor: Peter Štellmach SDB

Ú Letná škola Pastorálna teológia (nové výzvy, ako odovzdávať vieru) Lektor: Viliam Riško SDB, Michal Vojtáš SDB

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny lektorov podľa okol­ností.

Každú tému poňali školitelia komplexne, ale vychádzajú zo života Cirkvi (kde skúsenosť stojí pred teóriou).

Táto krása a komplexnosť teologickej reflexie, vychádzajú­cej zo života Cirkvi, sa dosahuje integráciou patristiky, biblických vied, liturgie, spirituality, umenia, modlitby a spoločenstva do jednotlivých tém.

Okrem prednáškovej časti lektor kurzu vyberie vhod­né texty na čítanie. Zvyčajne to bude: jeden text z patristiky a jeden zo súčasnej teológie.

Účastníci na základe nich napíšu esej/osobnú refle­xiu opierajúc sa o čítané texty.

Rozsah

Dvojročný cyklus stretnutí: jeden rok obsahuje 3 víken­dovky a „letnú školu“ (5 dní).

Prvý víkend sa uskutoční na jeseň, druhý v pôste, tretí okolo sviatku Zoslania sv. Ducha.

Termín

V školskom roku 2018/19 otvoríme pilotný ročník.

1. kurz: 7. – 9. 12. 2018

2. kurz: 15. – 17. 3. 2019

3. kurz: 31. 5. – 2. 6. 2019

„Letná škola“ sa uskutoční od 1. do 5. septembra 2019.

UBYTOVANIE

Víkendové kurzy budú prebiehať v zariadení RODINKOVO

Letná škola bude prebiehať v Badíne

Cena

Výška účastníckeho poplatku za celý program Teológia pre mladých (1. aj 2. ročník spolu):

 cena za 1 víkendovkucena za 1 letnú školu
 DOMKA/LAURANEČLENDOMKA/LAURANEČLEN
ŠTUDENT40€50€90€120€
PRACUJÚCI50€60€120€140€

Overiť členstvo v Domke/Laure je možné u správcu systému Teepee vo vašom stredisku Domky/Laury. Prihlásiť sa za člena Domky/Laury je možné u predsedu strediska, do ktorého chcete patriť.

Poplatok zahŕňa ubytovanie a stravu (raňajky, obed, večera), malé občerstvenie, program, manuál pre účastníka, materiálne zabezpečenie a náklady spojené s prítomnosťou lektorov (ktorí prednášajú bez nároku na honorár).

Účastnícke poplatky nevykryjú všetky naše náklady, ktoré sú s kurzom spojené.  Ak sa rozhodnete zaplatiť vyššiu ako stanovenú sumu alebo aj plnú sumu, podporíte rozvoj tohto programu a ďalších vzdelávacích aktivít v saleziánskom prostredí.

Celková výška nákladov na kurz Teológia pre mladých (1. ročník: 3x víkendový kurz a letná škola + 2. ročník: 3x víkendový kurz a letná škola), vychádza na jedného účastníka cca 720€.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v štyroch nevratných splátkach nasledovne:

SPLÁTKANAJNESKORŠÍ TERMÍN ÚHRADYVARIABILNÝ SYMBOLSUMA PRE ŠTUDENTOVSUMA PRE PRACUJÚCICH
DOMKA/LAURANEČLENDOMKA/LAURANEČLEN
1.16. 11. 2018201820120€150€150€180€
2.31. 07. 201920192090€120€120€140€
3.15. 11. 2019201921120€150€150€180€
4.31. 07. 202020202090€120€120€140€

Údaje k platbe prevodom:

č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Ak by mala byť pre vás výška účastníckeho príspevku relevantnou a jedinou prekážkou k účasti, môžete napísať žiadosť o „štipendium“ na: sekretariat@domka.sk a spoločne skúsime nájsť riešenie.

Kontakt na organizátora

Peter Ondrej SDB, peterpegas@gmail.com

Organizačne program zastrešuje Domka – Združe­nie saleziánskej mládeže, sekretariat@domka.sk