Blog

Generácia pápeža Františka

Generácia pápeža Františka

Angažovanosť mladých v spoločnosti je pre Svätého Otca Františka dôležitou témou. Hovorí o tom aj v knihe DOCAT – Sociálna náuka Cirkvi pre mladých, ktorá je akoby “návodom” ako v dnešnej dobe prekvasiť svet evanjeliom.

Zároveň celá kampaň uvádzania DOCATu na svet v roku 2016 bola spojená s vyjadrením pápežovho sna: „Želal by som si milión mladých kresťanov, najlepšie celú jednu generáciu, ktorá by bola pre svojich súčasníkov “chodiacou sociálnou náukou. Svet zmenia iba ľudia, ktorí sa zaň angažujú…”

Pri príležitosti príchodu Svätého Otca na Slovensko, by sme mu chceli “povedať”, že aj na Slovensku je generácia mladých ľudí, ktorí chcú byť a sú naplnením jeho sna o milióne mladých kresťanov. Pápežovi Františkovi pripravujeme dar – mladí ľudia a ich ochota slúžiť vyjadrená v číslach. Graficky spracovaný odkaz s uvedeným počtom a fotografiami mladých ľudí, ktorí urobili konkrétny záväzok, definovaný počtom hodín, ktoré venujú službe blížnemu alebo svetu, v rámci školského roku 2021/2022. Bude to konkrétnym vyjadrením a odpoveďou mladých chalanov a dievčat zo  Slovenska, ktorí povedali “áno, pôjdem/áno, urobím” na výzvy a potreby, ktoré okolo seba vidia, a o ktorých nás pápež František učí. Po Generácii Jána Pavla II, ktorá bola význačná svojím “Áno” pre život, prichádza, rodí sa a možno už aj je Generácia pápeža Františka, ktorá odpovedá “Yes I DO!” (urobím!).

Na Slovensku je mnoho mladých, ktorí svoj voľný čas venujú pre službu druhým, pomáhajú tam, kde je potreba. Poznáte takých? Povedzte im o tejto iniciatíve, aby sa pridali ku konečnému počtu mladých, ktorí povedia pápežovi Františkovi: „Áno, aj ja som naplnením tvojho sna, hovorím “ja pôjdem”/“ja urobím” dobro pre mojich bratov a sestry, pre svet,…“ 

Kto sa môže zapojiť?

Priamo do iniciatívy sa môže zapojiť predovšetkým mladý človek, ktorý má 13 – 30 rokov, ale potešíme sa aj starším. Úlohou a zodpovednosťou záujemcov je: urobiť záväzok, že počas školského roku 2021/2022 venujú niekoľko hodín svojho času pre službu – blížnemu alebo svetu. Počet hodín, ktorý si ľudia stanovia, je individuálny. Avšak je záväzkom pred nami aj pred samotným Svätým Otcom.

 

Akej služby sa táto iniciatíva týka?

Sociálna náuka Cirkvi pre mladých – DOCAT – nás pozýva k angažovanosti v tomto svete a dobrovoľníctvo je jednou z foriem, ako si vzájomne môžeme slúžiť, a tak žiť evanjelium v praxi. Za službu sa pokladá činnosť, ktorá je mimo  pracovných či rodinných povinností, vykonaná zo slobodnej vôle a je pre dobro sveta alebo blížneho. Jedná sa teda o službu ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, bez domova, seniori, ľuďom so zdravotným či iným hendikepom, ale aj taká služba, ktorá je určená pre deti či mladých. Nemusí ísť pritom iba o priamu pomoc ľuďom. Služba svetu

a  spoločnosti v sebe zahŕňa napríklad aj službu pre ekológiu, či kampane, ktoré podporujú hodnoty, o ktorých nás učí evanjelium a iné. Ak mladí ešte nevedia ako a komu by mohli slúžiť, rovnako sa môžu registrovať. Môžu sa prihlásiť a sme tu pre nich, aby sme im pomohli hľadať možnosti alebo ukázať konkrétne príležitosti, kde vo svojom okolí môžu pomôcť. Iniciatíva Zmenme.to si kladie aj takýto cieľ.

Postup ako sa zapojiť, je jednoduchý:

• Premyslieť si svoj záväzok, koľko hodín v školskom roku môže reálne venovať pre službu druhým a komu bude tá služba určená.

• Vyplniť registračný formulár najneskôr do 10. 09. 2021.

• Dodržať svoj záväzok – pomôcť blížnemu, byť darom pre svet. Ako hovorí pápež František: „Silou evanjelia totiž  môžeme naozaj zmeniť svet!”

Registráciu nájdete na webovej stránke.

 

„Touto iniciatívou sa chceme navzájom povzbudzovať, že naozaj sa dá Evanjeliom meniť svet. Nejde nám len o samotnú angažovanosť, ale ide nám o angažovanosť kresťanov, ktorí sú do služby, do konkrétnej podoby lásky, motivovaní  evanjeliom, svojím vzťahom s Kristom. Chcú nielen slúžiť, ale chcú službou prinášať Krista. Chcú nielen riešiť problémy svojho okolia a spoločnosti, ale chcú ich riešiť vo svetle Evanjelia… Nie je to jednorazová záležitosť. S touto iniciatívou chceme pokračovať aj ďalej a ukazovať mladým, ako môžeme silou evanjelia meniť svet,” Branislav Kožuch, predseda OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

Za touto iniciatívou stojí OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže cez projekt Zmenme.to a vznikla pri  príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku. V prípade ďalších otázok ich môžete kontaktovať na zmenmeto@ozviac.sk.

TS OZ V.I.A.C.