Blog

Domka obnovuje činnosť

Domka obnovuje činnosť

Oznamujeme, že Domka – Združenie saleziánskej mládeže čiastočne obnovuje svoju činnosť od 01. 06. 2020. Prezenčná činnosť a stretávanie je teda možné za podmienky dodržania všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predchádzaniu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia našich členov a účastníkov stretnutí.

V predchádzajúcich mimoriadnych mesiacoch sme nestratili nádej ani vychovávateľského ducha a priniesli sme aj inovatívne prístupy v kontakte s deťmi, mladými i celou saleziánskou rodinou. Vznikol projekt Oratko online, o ktorom sa viac dočítate TU.  A denný program nájdete na sociálnych sieťach FacebookInstagram @oratkoonline. Domkári sa tiež zapojili do pomoci vo svojich mestách a obciach a ponúkli sa ako dobrovoľníci pri pomoci ohrozeným skupinám. Mnohí animátori tvorivo udržiavali kontakt so svojimi stretkármi cez online stretká a aj vďaka tejto dobrovoľníckej činnosti a podpore sa dokázalo pomôcť deťom a rodinám v nie vždy najľahších situáciách. Za váš záujem, ochotu i vytrvalosť vám patrí veľká vďaka.

Usmernenie k organizovaniu aktivít platné od 1. júna 2020:

Nakoľko môže byť organizácia stretka v interiéri náročnejšia, odporúčame ich organizovať vonku.

Podmienky sú nasledovné:

 • Stretnutia sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, bolesti v hrdle. 
 • Každá osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu a ak na sebe zbadá akýkoľvek príznak, tak musí ostať doma. V prípade detí zodpovedajú za zhodnotenie zdravotného stavu rodičia. 
 • Každý organizátor/animátor má povinnosť zabezpečiť na stretnutie prostriedok na dezinfekciu rúk a dezinfikovaním rúk stretnutie začať.
 • Na začiatku stretnutia zopakuje animátor usmernenia pre obnovenú činnosť (pravidlá nosenia rúšok, dezinfekcia rúk, rozostupy, individuálne občerstvenie, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia).
 • Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných pravidiel opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. 
 • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka – teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), organizátor/animátor aktivity bezodkladne upovedomí rodičov a požiada o odchod domov.
 • Každý animátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi účastníkmi a ruky sa nepodávajú.
 • Každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.
 • V prípade aktivity vo vnútri je taktiež potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, nosiť rúško a pravidelne vetrať. Pri vstupe do budovy zabezpečiť na viditeľnom mieste tieto oznamy: 

-že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

-ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

 • Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových uterákov/ papierových obrúskov /vlastného uteráku stretkára.
 • Organizátor podujatia si vedie evidenciu osôb zúčastnených na stretnutí a archivuje ju aspoň po dobu dvoch týždňov. 

Vychádzame z nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR, konkrétne k hromadným podujatiam. Ďalej z konzultácií s Radou mládeže Slovenska, ktorej sme členom a ktorá nás zastupovala na jednaní s Ministerstvom školstva, vedy, výchovy a športu. Výsledkom týchto jednaní je vyhlásenie Úradu verejného zdravotníctva z 03. 06. 2020 k zotavovacím podujatiam, ktorým sa povoľujú letné pobytové tábory. Nad rámec bežného fungovania pobytových táborov a pravidiel popísaných vyššie pri organizácii stretka, pre nás platí:

 • Počet účastníkov bude stanovený podľa platných aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Ku dňu 10. 06. 2020 je to počet 500 osôb.
 • Dôraz na vstupný zdravotný filter.
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti od rodiča  (zo dňa nástupu do pobytového tábora a každý deň nástupu do denného tábora).
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára – nie staršie ako 30 dní
 • zvýšené osobné i prevádzkové hygienické štandardy, najmä umývanie rúk v teplej vode s mydlom alebo dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.

Všeobecne sa očakáva postupné uvoľňovanie obmedzení súvisiacich s koronakrízou (pravidlá o rúškach, rozostupoch, počtoch detí na tábore…), preto situáciu pozorne sledujeme a s novými a podrobnejšími informáciami sa obrátime priamo na predsedov a predsedkyne našich stredísk.

Letné denné tábory sa riadia nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia.

Potvrdenia potrebné pri prihlasovaní na tábory a kurzy.

Aktualizované: 18. 06. 2020