Blog

COVID – 19: Usmernenie

COVID – 19: Usmernenie

AKTUALIZÁCIA 22. 11. 2021

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18. 11. 2021 schválila vláda SR – vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021.

Hlavné zmeny „v kocke“ oproti doterajšiemu stavu:

 • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní).
 • Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP”(očkovaní, testovaní – treba mať doklad z MOM nie samotest, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).
 • Pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami – potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do novembra 2021
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 2 rokov veku;
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu) – nie samotest

Čo to znamená pre našu činnosť?

>> ideme podľa vyhlášky o hromadných podujatiach –  vyhláška  a vysvetlenie covid automatu – https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/covid_automat_signalizacny_system_4v3.pdf

Stretká

Posudzujeme každé stretko zvlášť podľa zloženia členov, a na základe toho zvolíme prístup.  Mnohí už prekonali covid alebo sú zaočkovaní, preto má zmysel si prejsť zloženie stretiek a zvoliť pre ne prístup, nezavrieť ich úplne. A pre tých, čo potrebujú test, skúsiť zvoliť formu, ktorá bude aspoň čiastočne prístupná – aby si nemuseli platiť test každý týždeň, ale iba obtýždeň. Umožniť stretká pre neočkovaných a tých, ktorí neprekonali covid napr. na striedačku online/naživo.

Do 6 osôb (vrátane animátora) v režime OTP alebo OP sa nemusí hlásiť na UVZ.
Stretká sa napr. dajú rozdeliť na 2 časti, ak je ich viac – s 1 časťou bude 1 animátorom, s druhou časťou stretka bude druhý animátor – nemali by sa však stretnúť spolu. Pre neočkovaných a tých, ktorí neprekonali covid treba test. Nestačia samotesty, treba oficiálne potvrdenie, čiže z testovacieho miesta.

Nad 6 osôb sa môžu stretnúť iba OP (= očkovaní a prekonali covid) – ale sa hlási na  RUVZ (najmenej 48 hod. pred stretkom).
Odporúčanie – aby sa nemuselo hlásiť na RUVZ každý týždeň – dať stretko jeden týždeň naživo, druhý týždeň online.

>> odporúčame výlety do prírody

>> dodržujeme prísne opatrenia, respirátor a nejeme na stretku + povinný zoznam účastníkov po dobu 14 dní a potom ho skartovať

>> podobne ako funguje stretko si môžete nastaviť aj oratko/herňu – v jednej miestnosti nie je viac ako 6 osôb v OTP alebo ak je viac – treba nahlásiť na RUVZ

Podujatia/akcie – nad rámec jedného stretka, ktoré trvajú max. 1 deň bez nocovania

Ideme podľa hromadných podujatí – všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP, ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; max. kapacita je:
:: červený okres –  maximálne 200 osôb + povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení
:: bordový okres – maximálne 100 osôb + povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení
:: čierny okres –  maximálne 50 osôb + Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

– v režime OTP je možnosť iba 6 osôb!!! – v červenom, bordovom aj čiernom okrese
– v režime základ – zakázané!!

Chatovačky – podujatie s nocovaním (vychádzame z možnosti ubytovacích zariadení a podmienok pre hromadné odujatie)

:: červený okres – môžu byť iba pre OP +  ohlásené na miestnom príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; v prípade stravovania – 4 osoby pri stole

:: bordový okres –  môžu byť iba pre OP +  ohlásené na miestnom príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; v prípade stravovania – 4 osoby pri stole

:: čierny okres – zakázané!!

– v režime OTP je možnosť iba 6 osôb!!! – v červenom, bordovom aj čiernom okrese
– v režime základ – zakázané!!

Každý predseda je oprávnený po komunikácii s Regionálnym úradom VZ pozmeniť tieto pravidlá.

Hygienické opatrenia:

 1. Stretnutia DOMKY sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti v hrdle. 
 2. Každá osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu a ak na sebe zbadá akýkoľvek príznak, tak musí ostať doma. V prípade detí zodpovedajú za zhodnotenie zdravotného stavu rodičia. 
 3. Odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 90 minút.
 4. Členovia DOMKY majú nárok zahrnúť náklady na dezinfekciu do prevádzkových nákladov činnosti DOMKY.
 5. Každý organizátor má povinnosť zabezpečiť na stretnutie prostriedok na dezinfekciu rúk. V prípade dlhšie trvajúcich aktivít dohliadne na priebežné dezinfikovanie rúk.
 6. Na začiatku stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre obnovenú činnosť (pravidlá nosenia rúšok, rozostupy, dezinfekcia rúk, individuálne občerstvenie, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia).
 7. Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných pravidiel opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. 
 8. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka – teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), organizátor aktivity bezodkladne zabezpečí jeho dopravenie domov. 
 9. Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi účastníkmi a ruky sa nepodávajú.
 10.  Každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.
 11.  Pokiaľ sú na stretnutí prítomné deti do 15 rokov, musí byť prítomná dospelá osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu.
 12.  V prípade aktivity vo vnútri je taktiež potrebné dodržiavať rozostupy, nosiť rúško a pravidelne vetrať. Pri vstupe do budovy zabezpečiť na viditeľnom mieste tieto oznamy: 
  1. že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 
  3. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov.
 13.  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré zodpovedá DOMKA, musí byť vykonaná dezinfekcia povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí. Pri vstupe do budovy je k dispozícii dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk.
 14.  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré nezodpovedá DOMKA, je potrebné dohodnúť dezinfekciu povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí so správcom priestorov. 
 15. Organizátor podujatia si vedie evidenciu osôb zúčastnených na stretnutí a archivuje ju aspoň po dobu dvoch týždňov (okrem stupňa monitoringu – zelená farba).

Potrebné tlačivá nájdete TU.

Situáciu stále sledujeme a informácie budeme aktualizovať.

Sekretariát